Υπάρχει διεθνώς η τάση, οι μεταμοσχεύσεις με χρήση κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος να αντικαταστήσουν εκείνου του μυελού των οστών και του περιφερικού αίματος, γιατί τα αποτελέσματα είναι καλύτερα. Το 2007 η πρώτη μεγάλη μελέτη αποδεικνύει τη χρήση βλαστικών κυττάρων ομφαλοπλακουντιακού αίματος ως την πρώτη θεραπευτική προσέγγιση είτε υπάρχει ιστοσυμβατός δότης μυελού των οστών είτε όχι. Τα αποτελέσματα 613 παιδιατρικών ασθενών (<16 ετών)  με οξεία λευχαιμία, ανακοινώθηκαν στο 5ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Μεταμοσχεύσεων Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος που πραγματοποιήθηκε το 2007, στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ.
Mary Εapen M.D. Center for International Blood and Marrow Transplant Research. 2007 May 11-12 Los Angeles CA USA.

Μέχρι σήμερα στην Ευρώπη έχουν πραγματοποιηθεί 25.000 μεταμοσχεύσεις με τη χρήση αιμοποιητικών αρχέγονων κυττάρων (μυελού των οστών, περιφερικού αίματος και ομφαλοπλακουντιακού αίματος). Το 70% των μεταμοσχεύσεων αυτών ήταν αυτόλογες, τα βλαστικά κύτταρα δηλαδή προέρχονταν από τον ίδιο τον ασθενή και το 30% ήταν ετερόλογες, προέρχονταν δηλαδή από δότη, εκ των οποίων το 70% προέρχονταν από δότη μέσα από την οικογένεια.
Watt et al 2007, Methods Mol Biol 368: 237-25

Μέχρι σήμερα, βλαστικά κύτταρα ομφαλοπλακουντιακού αίματος, έχουν χρησιμοποιηθεί στην αντιμετώπιση, περισσοτέρων από 40 ασθενειών, σχετικών με κακοήθειες, γενετικές ανωμαλίες, ανοσοανεπάρκειες και αιματολογικές διαταραχές.

 
Κακοήθεις ασθένειες
 
 • Οξεία λεμφοκυτταρική λευχαιμία
 • Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία, Οξεία μυελογενής λευχαιμία
 • Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία
 • Νεανική Χρόνια Μυελογενής Λευχαιμία
 • Νεανική Μυελομονοκυτταρική Λευχαιμία Οξεία Διφαινοτυπική Λευχαιμία
 • Οξεία Μη-διαφοροποιημένη Λευχαιμία
 • Μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο
 • Νευροβλάστωμα
 • Λέμφωμα Βurkitt
 • Non- Hodgkin Λέμφωμα
 
Ανοσοανεπάρκειες
 
 • Ανεπάρκεια αδενοσιναφαμινάσης (δεαφαμινάσης)
 • Βαρειά μικτή ανοσοανεπάρκεια
 • X-φυλοσύνδετη λεμφοϋπερπλαστική νόσος
 • Σύνδρομο Wiskott - Aldrich
 
Κληρονομικές μεταβολικές ασθένειες
 
 • Αδενολευκοδυστροφία
 • Σύνδρομο γυμνού λευκοκυττάρου
 • Συγγενής δυσκεράτωση
 • Οικογενής ερυθροφαγοκυτταρική λεμφοϊστιοκυττάρωση
 • Νόσος Gaucher
 • Νόσος Gunter
 • Νόσος Hunter
 • Σύνδρομο Hurler (γενετικό)
 • Κληρονομική νευρωνική κηροειδής λιποφυσκίνωση (λιποφουξίνωση)
 • Νόσος Krabbe
 • Ιστιοκυττάρωση κυττάρων Langerhans
 • Νόσος Lesch – Nyhan
 • Ανεπάρκεια της προσκολλήσεως των λευκοκυττάρων

 

 
Αιμοσφαιρινοπάθειες - Διαταραχές αίματος
 
 • Αμεγακαρυοκυτταρική θρομβοκυτοπενία
 • Απλαστική αναιμία
 • Αναιμία Blackfan – Diamond
 • Συγγενής κυτταροπενία
 • Σύνδρομο Evans
 • Αναιμία Fanconi (γενετική)
 • Σύνδρομο Kost mann (γενετικό)
 • Δρεπανοκυτταρική αναιμία
 • Θαλασσαιμία
Παράλληλα, εντείνονται παγκοσμίως οι πειραματικές προσεγγίσεις και κλινικές δοκιμές, με βλαστικά κύτταρα ομφαλοπλακουντιακού αίματος, για τη διερεύνηση των ιδιοτήτων τους και την επέκταση της θεραπευτικής τους χρήσης σε ασθένειες, όπως:
 • Καρδιοαγγειακά νοσήματα
 • Αυτοάνοσα νοσήματα
  • Διαβήτης τύπου-1
  • Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος
  • Ρευματοειδής αρθρίτιδα
  • Σκλήρυνση κατά πλάκας
 • Νόσος Alzheimer
 • Νόσος Parkinson's
 • Κακοήθεις όγκοι
 • Εγκεφαλικά επεισόδια.

Η χρήση βλαστικών κυττάρων δεν εγγυάται την ίαση. Οι πιθανότητες χρήσης βλαστικών κυττάρων είναι σχετικά περιορισμένες.